ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ISO 9001:2015
Η πιστοποίηση για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζει η εταιρία είναι ελεγχόμενες και έχουν σχεδιασθεί και τηρούνται με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεών τους με βάση τις προκαθορισμένες προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ISO 27001:2013 / GDPR
Η πιστοποίηση για το σύστημα ασφάλειας πληροφοριών & δεδομένων κατά ISO 27001:2013 επιβεβαιώνει ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που διαχειρίζεται η εταιρία αντιμετωπίζονται έτσι ώστε να διασφαλίζονται η διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητά τους σε κάθε πεδίο στο εσωτερικό της Εταιρίας.

- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ IΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

 

Διονυσίου Σολωμού 56, Νέα Ιωνία 142 34 • Τηλ.: + 30 213 0118000 • Fax: + 30 213 0118888 • E-mail:info@paladino.gr • Αρ. Μητρώου: 11/21.6.2010